قراءة الجابري لفلسفة ابن رشد

Piece analytic single unit

Type Text
Responsibility
  • فتيحة فاطمي
Contained in
Record No. M207427 Updated at 2017-01-09

Call number of referential item

40-439 4 (2015) أفريل

Work
 
Title قراءة الجابري لفلسفة ابن رشد
Date
  • Gregorian 2015
Form of work
  • Non-literary work; discursive work

Author

Fāṭimī, Fatīḥaẗ

Subject

Ibn Rušd, Muḥammad ibn Aḥmad, 1126‒1198

Record No. W216891 Updated at 2017-01-09
Edition in Arabic