ಬಾಳಿನ ಬೆಳಕು

Monograph single unit

Type Text, print (unmediated)
Responsibility
  • ಜೆ. ಜೊಮ್ಯ
  • ಅನುವಾದಕಿ: ಎನ್. ಹೆಚ್. ರಾಜಮ್ಮ ; ಕಲೆಗಾರ್ತಿ: ಸಹೋದರಿ ಕ್ಲೇರ್

Manufacturer

ಬೆಂಗಳೂರು : ಪೂರ್ವ ಪತ್ರಿಕಾ

Date

1974
Description Number of volumes 1

272 pages

Dimension
  • 13 × 18 cm
Record No. M157084 Updated at 2013-09-21

Item
Call number 3-52-127
Work
 
Title La vie du Messie
Date
  • Gregorian 1963
Form of work
  • Biographic work; individual biography

Author

Jomier, Jacques, 1914‒2008

VIAF
  • 307023706
Record No. W69519 Updated at 2017-02-27
Translation in Kannada from the French original
Illustrator Sœur Claire
Translator Rājamma, N. H.