Arabism and Islam         Arabic language         Linguistics    | 104
1

التلخيص في علوم البلاغة : وهو تلخيص كتاب مفتاح العلوم للسكاكي

تأليف الإمام جلال الدين محمد بن عبد الرحمن الشافعي الدمشقي المعروف بالخطيب القزويني المتوفى سنة 739 هـ, حققه وشرحه وأعد فهارسه الدكتور عبد الحميد هنداوي المدرس بقسم البلاغة والنقد الأدبي والأدب المقارن بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة

بيروت : دار الكتب العلمية، 2009 [1430]

Monograph single unit

Printed  

9-105-97

Other publications of the same work

2

A lexicon of linguistic terms : English - French - Arabic

Abdelkader Fassi Fehri, with the collaboration of Nadia Aamiri

Beirut : Dar al-Kitab al-Jadid United Co. ; 2009

Monograph single unit

Printed  

9-105-90

3

Arabesques : l'aventure de la langue arabe en Occident

Henriette Walter, Bassam Baraké

Paris : Robert Laffont : Editions du temps, 2006

Monograph single unit

Printed  

9-105-54

4

Arabic linguistic thought and dialectology

By Aryeh Levin

Jerusalem : The Hebrew University, 1998

Monograph single unit

Printed  

9-105-56

5

Arabic sociolinguistics : issues and perspectives

Yasir Suleiman

Richmond : Curzon Press, 1994

Monograph single unit

Printed  

9-105-33

6

Los arabismos del castellano en la baja edad media : Consideraciones históricas y filológicas

Felipe Maillo Salgado

Salamanca : Universidad de Salamanca : Instituto Hispano-Arabe de Cultura, 1983

Monograph single unit

Printed  

9-105-25

Other publications of the same work

7

The “broken” plural problem in Arabic and comparative Semitic : allomorphy and analogy in non-concatenative morphology

Robert R. Ratcliffe Tokyo university of foreign studies

Amsterdam ; Philadelphie : John Benjamins Publishing Company, 1998

Monograph single unit

Printed  

9-105-96

8

La création lexicale en arabe : ressources et limites de la nomination dans une langue humaine naturelle

André Roman

Lyon : Presses Universitaires de Lyon, 1999

Monograph single unit

Printed  

9-105-38

9

Des échanges ordinaires à Damas : aspects de l'interaction en arabe : approche comparative et interculturelle

Véronique Traverso

Lyon : Presses Universitaires de Lyon ; Damas : Institut français du Proche-Orient (Ifpo), 2006

Monograph single unit

Printed  

9-105-79

10

Développements récents en linguistique arabe et sémitique : Séminaire tenu au Collège de France

organisé et présenté par Georges Bohas

Damas : Institut français de Damas, 1993

Monograph single unit

Printed  

9-105-32

11

Encyclopedia of Arabic language and linguistics

Edited by Kees Versteegh, Mushira Eid, Alaa Elgibali, Manfred Woidich, … [et al.]

Boston ; Leiden : Brill, 2006‒2009

Multipart monograph

Printed  

9-105-53

Digital  

12

Étude de la phonologie et de la morphologie de la koinè arabe : 1

André Roman

Aix-en-Provence : Université de Provence, 1982

Multipart monograph

Printed  

9-105-27

13

Études de linguistique sémitique et arabe

Par David Cohen

The Hague ; Paris : Mouton, 1970

Monograph single unit

Printed  

9-105-12

14

The explanation of linguistic causes : Az-Zaǧǧāǧī's theory of grammar : Introduction, translation, commentary

Kees Versteegh

Philadelphie ; Amsterdam : John Benjamins Publishing Company, 1995

Monograph single unit

Printed  

9-105-74

Other publications of the same work

15

La formation des mots dans les langues sémitiques

[Victor Porkhomovsky, Jean-François Prunet, Christian Touratier,...[et al.]], sous la direction de Philippe Cassuto, Pierre Larcher

Aix-en-Provence : Université de Provence, 2007

Monograph single unit

Printed  

9-105-66

16

Fr. João de Sousa : mestre e intérprete da língua arábica

Joaquim Figanier

Coimbra : Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 1949

Monograph single unit

Printed  

9-105-20

17

Greek elements in Arabic linguistic thinking

Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de letteren aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen, op gezag van de rector magnificus Prof. Dr. A. J. H. Vendrik volgens besluit van het college van dekanen in het openbaar te verdedigen op 13 januari 1977 te 16.00 uur door Cornelis Henricus Maria Versteegh geboren op 17 oktober 1947 te Arnhem

Leiden : Brill, 1977

Monograph single unit

Printed  

9-105-19

Other publications of the same work

18

The history of linguistics in the Near East

Edited by Cornelis H. M. Versteegh, Konrad Koerner and Hans-J. Niederehe

Amsterdam : John Benjamins Publishing Company, 1983

Monograph single unit

Printed  

9-105-68

19

Instrumental studies in Arabic phonetics

Edited by Zeki Majeed Hassan, Barry Heselwood

Amsterdam ; Philadelphia : John Benjamins Publishing Company, 2011

Monograph single unit

Printed  

9-105-51

20

Introducción a la historia de la lengua árabe : nuevas perspectivas

Ignacio Ferrando

Zaragoza : Ferrando Frutos, Ignacio, 1966‒, 2001

Monograph single unit

Printed  

9-105-45

21

Kleines Lexikon untergegangener Wörter : Wortuntergang seit dem Ende des 18 Jahrhunderts

von Nabil Osman

München : Verlag C. H. Beck, 1971

Monograph single unit

Printed  

9-105-22

22

L'enseignement de l'arabe : recherches pédagogiques

[Sous la direction de] Claude Gilliot

Lyon : Centre Régional de Documentation Pédagogique, 1983

Monograph single unit

Printed  

9-105-24

23

Landmarks in linguistic thought III: The Arabic linguistic tradition

Kees Versteegh

London ; New York City : Routledge, 1997

Monograph single unit

Printed  

9-105-58

Digital  

24

Langage et culture dans la civilisation arabe

Nadia Anghelescu, traduit du roumain par Viorel Visan ; préface de Jean-Louis Roy et Abdulaziz Othman Altwaijri

Paris : L'Harmattan, 1995

Monograph single unit

Printed  

9-105-35

25

El léxico árabe andalusí según el «vocabulista in arabico»

F. Corriente

Madrid : Universidad Complutense : Departamento de estudios ?rabes e isl?micos, 1989

Monograph single unit

Printed  

9-105-29

26

Linguistique arabe et pragmatique

Pierre Larcher, [préface de Kees Versteegh]

Beyrouth : Presses de l'Ifpo, 2014

Monograph single unit

Printed  

9-105-88

27

Morgenländische Wörter im Deutschen

Von Enno Littmann

Berlin : Karl Curtius, 1920

Monograph single unit

Printed  

9-105-26

28

Negation in Arabic : a study in linguistic history

Werner Diem

Wiesbaden : Harrassowitz Verlag ; 2014

Monograph single unit

Printed  

9-105-89

29

Pidginization and creolization : the case of Arabic

Kees Versteegh

Amsterdam : John Benjamins Publishing Company, 1984

Monograph single unit

Printed  

9-105-57

30

Précis de linguistique sémitique

C. Brockelmann, traduit de l'allemand, avec remaniements de l'auteur, par W. Marçais et M. Cohen

Paris : Paul Geuthner, 1910

Monograph single unit

Printed  

9-105-34

31

The Routledge handbook of Arabic linguistics

Edited by Elabbas Benmamoun and Reem Bassiouney

Londres ; New York City : Routledge Taylor and Francis group, 2018

Monograph single unit

Printed  

9-105-99

32

Sieben Kapitel des Šarḥ Kitāb Sībawaihi von ar-Rummānī in Editionen und Übersetzungen

Edith Ambros

Wien : Verband der wissenschaftlichen Gesellschaften Österreichs, 1979

Monograph single unit

Printed  

9-105-59

Other publications of the same work

33

Studien zur Syntax des Adjektivs im vorklassischen Arabisch

Erhart Kahle

Erlangen : H. Lüling, 1975

Monograph single unit

Printed  

9-105-23

34

Studies in the Text and Language of three Syriac-Arabic Versions of the Book of Judicum with special Reference to the Middle Arabic Elements : Introduction, linguistic notes, Texts

By Bengt Knutsson

Leiden : Brill, 1974

Monograph single unit

Printed  

9-105-18

35

Sur les ad'dâd : l'homonymie des contraires en arabe : Entretiens interdisciplinaires sur les sociétés musulmanes

École pratique des hautes études-Sorbonne

Paris : École pratique des hautes études (E. P. H .E.), 1960

Monograph single unit

Printed  

9-105-10

36

Le système verbal de l'arabe classique

Pierre Larcher

Aix-en-Provence : Université de Provence, 2003

Monograph single unit

Printed  

9-105-65

37

Tradition and innovation: Norm and deviation in Arabic and Semitic linguistics

Edited by Lutz Edzard and Mohammed Nekroumi

Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 1999

Monograph single unit

Printed  

9-105-55

38

Word order, agreement and pronominalization in standard and Palestinian Arabic

Mohammad A. Mohammad

Amsterdam ; The Netherlands : John Benjamins Publishing Company, 2000

Monograph single unit

Printed  

9-105-95

39

أصوات اللغة

تأليف عبد الرحمن أيوب

الجيزة : مكتبة الشباب، [1998؟]

Monograph single unit

Printed  

9-105-87

40

الأضداد

تأليف أبي بكر محمد بن القاسم بن الأنباري (327 هـ), حققه الشربيني شريدة

القاهرة : دار الحديث، 1430 [2009]

Monograph single unit

Printed  

9-105-83

Other publications of the same work

41

الأطول : شرح تلخيص مفتاح العلوم

تأليف إبراهيم بن محمد بن عربشاه عصام الدين الحنفي المتوفى سنة 943ﻫ, حققه وعلق عليه عبد الحميد هنداوي

بيروت : دار الكتب العلمية ; 2001

Multipart monograph

Printed  

9-105-40

Other publications of the same work

42

الأعلال في كتاب سيبويه : في هدى الدراسات الصوتية الحديثة

الدكتور عبد الحق أحمد محمد الحجي

بغداد : ديوان الوقف السني. مركز البحوث والدراسات الإسلامية, 2008

Monograph single unit

Printed  

9-105-93

43

إحراز السعد بإنجاز الوعد بمباحث أما بعد

للعلامة إسماعيل ابن الشيخ غنيم الجوهري كان حيا سنة 1165هـ, تحقيق وتقديم وتعليق أبو بكر بلقاسم ضيف الجزائري

بيروت : دار الكتب العلمية، 1433 [2012]

Monograph single unit

Printed  

9-105-101

Other publications of the same work

44

إتفاق المباني وافتراق المعاني

لسليمان بن بنين الدقيقي النحوي (614هـ), تحقيق يحيى عبد الرؤوف جبر

عمان : دار عمار، 1405 [1985]

Monograph single unit

Printed  

9-105-75

45

الأدب التكاملي

عبد الجبار داود البصري

بغداد : وزارة الثقافة والاعلام, 1970 (بغداد : مطبعة الجمهورية)

Monograph single unit

Printed  

9-105-13

46

تأثيرات أجنبية في علم الصوتيات العربية

إبراهيم خليفة شعلان

القاهرة : عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية ; 2014

Monograph single unit

Printed  

9-105-48

47

تجديد علم المنطق في شرح الخبيصي على التهذيب : شرح وترتيب وتمرين وموازنة بين المنطق القديم والحديث

تأليف عبد المتعال الصعيدي

القاهرة : مكتبة الآداب (القاهرة : المطبعة النموذجية)

Monograph single unit

Printed  

9-105-28

48

تحفة المعرب وطرفة المغرب : (في المسائل الخلافية في النحو وغريب الإعراب والتفسير واللغة والكتابة)

تأليف عبد المنعم بن صالح بن أحمد بن محمد التيمي النحوي (633هـ), دراسة وتحقيق حسن رشيد أبو السعود ؛ تقديم طارق محمد عبد العزيز النجار

القاهرة : مكتبة الآداب ، 1433 [2012]

Monograph single unit

Printed  

9-105-49

49

التحليل الصرفي للأفعال

أحمد كشك

الجيزة : جامعة القاهرة، [1980؟]

Monograph single unit

Printed  

9-105-44

50

التداولية عند العلماء العرب : دراسة تداولية لظاهرة "الأفعال الكلامية" في التراث اللساني العربي

مسعود صحراوي

بيروت : دار الطليعة للطباعة والنشر، 2005

Monograph single unit

Printed  

9-105-77

Resource type      
Language      
Creator | 84      
Editor | 39      
Translator | 6      
Publisher | 75