Works by Muǧāhid ibn Ǧabr, Muǧāhid ibn Ǧabr (Ǧubayr), 642‒722  as bibliographic antecedent | 1
1

مجاهد المفسر والتفسير

Work
1990? Single work   ➥ Monograph : Editions | 1