Expressions by Šabbūḥ, Ibrāhīm, 1934‒  as translator | 1
1

[Le testament d'al-Malik al-Ṣāliḥ Naǧm al-Dīn Ayyūb à son fils Tūrānšāh]

in Le testament d'al-Malik aṣ-Ṣāliḥ Ayyūb / Par Claude Cahen et Ibrahim Chabbouh

Early work

Printed  

44-9/2-21 (1-2)

Creator | 1      
Translator | 2